ร่วมยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.6
ที่สอบ
O-NET

ได้คะแนนเต็ม 100
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
เข้าสู่หน้าหลัก