คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า อันตน วีระเดช ใจเสรี
ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงทินกร เหลือหลาย
ผู้จัดการ

ซิสเตอร์วิภาภรณ์ ศรีวรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ปราณี ว่องไว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา