ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การรับสมัคร นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562

 

- ระดับปฐมวัย สอบสัมภาษณ์/ประเมินพัฒนาการในวันสมัคร
** มอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม **

 

- ระดับปฐมวัย สอบสัมภาษณ์/ประเมินพัฒนาการในวันสมัคร
** มอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม **

- ระดับประถม สอบคัดเลือก
รอบแรก วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 (09.00-12.00 น.)
รอบสอง  วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 (09.00-12.00 น.)
และประกาศผลภาคบ่าย

กณฑ์การรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้น เกณฑ์อายุ/ผู้ที่เกิดระหว่าง
ก่อนวัยเรียน อายุ 2 ปี ขึ้นไป
ปฐมวัยปีที่ 1 17 พ.ค. 2558 – 16 พ.ค. 2559
ปฐมวัยปีที่ 2 17 พ.ค. 2557 – 16 พ.ค. 2558
ปฐมวัยปีที่ 3 17 พ.ค. 2556 – 16 พ.ค. 2557
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 พ.ค. 2555 – 16 พ.ค. 2556
มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับผู้ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
หลักฐานในการสมัคร
ลำดับ รายการ จำนวน
1 สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น
2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
1 แผ่น
1 แผ่น
1 แผ่น
3 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 แผ่น
4 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรืออื่นๆ (ถ้ามี) 1 แผ่น
หมายเหตุ  วันที่มาสมัครเอกสารทุกอย่างต้องครบถ้วน
 
เอกสารหลักฐานการศึกษา
       ระดับปฐมวัย       ระดับประถมศึกษา
1. หนังสือแจ้งย้ายจาก
   โรงเรียนเดิม
2. สมุดประจำตัวนักเรียน
1. หนังสือแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม
2. แบบ ปพ.1 , ปพ.6 , ปพ.8
3. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน
 
ฟรี   ** พิเศษ ** มีทุนไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน ปีละ 2 ทุน

enlightenedเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562enlightened
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
(ทุกระดับชั้น)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0-4381-1944 , 08-9711-1980
โทรสาร 0-4381-1945


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 2377 ครั้ง