ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4
การแข่งขัน ภาษาไทย
 1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓  2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖
 3. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓  4. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑-ป.๓
 5. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-ป.๖  6. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
 7. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓  8. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖
9. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ม.๔-ม.๖  10. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๔-ม.๖
11. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖  12. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓
การแข่งขัน คณิตศาสตร์
 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓  2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖
 3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓  4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓
 5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖  6. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓
 7. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ 8. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-ม.๖
 9. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.๔-ป.๖ 10. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-ม.๓
11. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓  2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖
 3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓  4. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๑-ป.๓
 5. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๔-ป.๖  6. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ม.๑-ม.๓
 7. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖ 8. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๑-ม.๓
 9. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖  10. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๑-ม.๓
 11. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ ป.๑-ป.๓  12. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖
13. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓  14. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ป.๑-ป.๓
 15. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภทสามัญ ป.๔-ป.๖ 16. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓
17. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ประเภทสามัญ ม.๔-ม.๖ 18. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech โปรแกรมพิเศษ ม.๔-ม.๖
 19. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ม.๔-ม.๖ 20. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรพิเศษ ม.๔-ม.๖
 21. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ม.๔-ม.๖ 22. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee หลักสูตรพิเศษ ม.๔-ม.๖
 23. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ) ป.๔-ป.๖  24. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๑-ม.๓
25. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรสามัญ) ม.๔-ม.๖  26. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ป.๔-ป.๖
27. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๑-ม.๓ 28. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) ม.๔-ม.๖
 29. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรสามัญ ป.๔-ป.๖  30. การแข่งขัน Multi Skills Competition หลักสูตรพิเศษ ป.๔-ป.๖
31. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน วิทยาศาสตร์
 1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖  2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
 3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔-ป.๖  4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓
5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖  6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 1. ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ป.๔-ป.๖  2. ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ม.๑-ม.๓
 3. การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓  4. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓
 5. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖  6. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓
 7. การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖  8. การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓
 9. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ 10. การแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
 11. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ 12. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖
13. ประกวดสวดมนต์แปล(สวดบาลีแปลไทย) ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
 1. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓  2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖
3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖  4. การแข่งขันแอโรบิค ป.๑-ป.๖
5. การแข่งขันแอโรบิค ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖  2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓
 3. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ป.๔-ป.๖  4. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.๑-ม.๓
 5. การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.๔-ม.๖ 6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน คอมพิวเตอร์
 1. การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.๑-ป.๓  2. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
 3. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ 4. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.๔-ม.๖
5. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน ทัศนศิลป์
 1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖  2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓
 3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖  4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑-ม.๓
การแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนพิเศษ การศึกษาปฐมวัย  2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติ การศึกษาปฐมวัย
 3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน การศึกษาปฐมวัย  4. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะภาพ การศึกษาปฐมวัย
 5. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน การศึกษาปฐมวัย  6. การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ การศึกษาปฐมวัย
7. การแข่งขันกายบริหาร การศึกษาปฐมวัย  8. การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย การศึกษาปฐมวัย
การแข่งขัน ดนตรี
 1. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.๑-ป.๖  2. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.๑-ป.๖
 3. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๑-ม.๓  4. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๑-ม.๓
5. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ม.๔-ม.๖ 6. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ม.๔-ม.๖
 7. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ป.๑-ป.๖  8. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ป.๑-ป.๖
 9. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๑-ม.๓  10. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๑-ม.๓
11. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ม.๔-ม.๖  12. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 1. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓  2. การประกวดกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.๔-ป.๖
3. การประกวดกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม (Pre-Camping) ม.๑-ม.๓  4. การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ป.๔-ป.๖
 5. การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ม.๑-ม.๓ 6. การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ทำหนังสือเล่มเล็ก) ม.๔-ม.๖
การแข่งขัน นาฏศิลป์
 1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.๑-ป.๖  2. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.๑-ป.๖
3. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓ 4. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
 
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2562,00:00   อ่าน 1964 ครั้ง