ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
20 มกราคม - 30 เมษายน 2563

*****************************************************************************************************************************************************
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน 
ระดับชั้น เกณฑ์อายุ / ผู้ที่เกิดระหว่าง
 ก่อนวัยเรียน อายุ 2 ปีขึ้นไป
ปฐมวัยปีที่ 1 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560
ปฐมวัยปีที่ 2 17 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2559
ปฐมวัยปีที่ 3 17 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2558
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2557
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

หลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาสูติบัตร       1  แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน    1   แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา   1   แผ่น
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา  1  แผ่น
5. รูปถ่ายจนาด 2 นิ้ว  2 แผ่น
6. เอกสารเปลี่ยนชื่อ - สกุล หรืออื่นๆ (ถ้ามี)  1 แผ่น


17 พ.ค. 2556- 16 พ.ค. 2557

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,00:00   อ่าน 1234 ครั้ง