คนเก่งของเรา
รางวัลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

1.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
1. เด็กชายอภิวัฒน์ ชินเกตุ ครูผู้ฝึกสอน นางนนท์วิภา ศรีมูลมาตร

2.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
1. เด็กชายทิวากร พรมราช
ครูผู้ฝึกสอน นางณัฐาศิริ ภูตาโก

3.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรารักษ์
3. เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์
ครูผู้ฝึกสอน 
1. นางสาวพรภิมล แสงขา
2. นางศิรินาถ บุญชัยแสน

4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ได้รับเหรียญทองแดง 
1. เด็กชายพีรวิชญ์ ฤทธิลัน
ครูผู้ฝึกสอน1. นางคลองสวรรค์ ทองคำห่อ

5.การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
1. เด็กชายภูมิภัทร ภูตาโก
ครูผู้ฝึกสอน1. นางสุดายงค์ วิพรมหา

6.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
1. เด็กหญิงปภาวรินท์ ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงยูริ ยูริ เซกิกุชิ
3. เด็กหญิงสาธนี ภูนาเมือง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางวิไล พุทธนาวงศ์
2. นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพร

7.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินทอง
1. เด็กชายกฤตพัฒน์ โพธิพร
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางเดือนฉาย พลจร

8.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
1. เด็กหญิงธนภรณ์ ภูจอมจิตร
ครูผู้ฝึกสอน1. นายสรไกร พันโกฏิ

9.การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงณัฐพร จิรกุลสมโชค
ครูผู้ฝึกสอน1. นายวัฒนา ธรรมวงค์
 
 
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 845 ครั้ง