คนเก่งของเรา
มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1)
กิจกรรมการอ่านร้อยแก้ว ป.๑ – ม.๑ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงสิรัชชา โลหะมาศ ป.๑/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงภัสส์กุญช์ ภูคงน้ำ ป.๑/๕ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงพิชญาธิดา นาชัยฤทธิ์ ป.๑/๒ 
ชมเชย เด็กหญิงพิชญา ภูอาภรณ์ ป.๑/๓ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกชพร นนศรีราช ป.๒/๔ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงสุริวิภา ภูกฐิน ป.๒/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงสุจารี ดลรักษ์ ป.๒/๒ 
ชมเชย เด็กชายนภัสรพี เวียนขุนทด ป.๒/๕ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเอมมิกานต์ สำราญพัฒน์ ป.๓/๒ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงธนธรณ์ กรรณรัตน์ ป.๓/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงสุพิชญา จรูญลัดดากุล ป.๓/๔ 
ชมเชย เด็กหญิงศรันรัตน์ ศิลปะ ป.๓/๓ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์ยาดา เห็มวิพัฒน์ ป.๔/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงณัฐนันท์ ชาคำฤทธิ์ ป.๔/๓ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงปวริศา พันธุกุล ป.๔/๔ 
ชมเชย เด็กหญิงณัฐกฤษตา แสนยศบุญเรือง ป.๔/๖ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกุลปริยา กุคำอู ป.๕/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงเอมิกา เพดร็อทต้า ป.๕/๒ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงพลอยประภัสร ดีอุ่น ป.๕/๗ 
ชมเชย เด็กหญิงณัฐชยา โกฏิรักษ์ ป.๕/๖ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงมีคณา สิมลา ป.๖/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงอุมากร หงษ์สุวรรณ ป.๖/๔ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงธารใส นันถนอม ป.๖/๕ 
ชมเชย เด็กหญิงธัชนันท์ ภูฆ้องไชย ป.๖/๒ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอทิตติยา ประวันเทา 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงจิรัญชญา เขจรรักษ์ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กชายธีปกร ธูปน้ำคำ 
ชมเชย เด็กชายวัชรินทร์ ศิริรักษ์ 
 
กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบภาพ ป.๑ – ป.๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงษ์ตา ป.๑/๒ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงอริศ ภูมิเรืองศรี ป.๑/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กชายภัทรพล สืบสำราญ ป.๑/๓ 
ชมเชย เด็กหญิงแทนพร เจียกุลธร ป.๑/๔ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายเซฟ อัลซาอัลบี ป.๒/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงสุประวีณ์ ถิ่นจำลอง ป.๒/๔ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กชายภคิน อัครนันทวัฒน์ ป.๒/๗ 
ชมเชย เด็กชายปวริศ สโตนีย์ ป.๒/๓ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนันทัชพร กาญจนสุขเมฆิน ป.๓/๔ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงนันท์นภัส กั้วศรี ป.๓/๒ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงปัญจสิริ ภูโอบ ป.๓/๓ 
ชมเชย เด็กหญิงธนธรณ์ กรรณรัตน์ ป.๓/๑ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกรวิภา เฉิดเจิม ป.๔/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงดาริน นามวัย ป.๔/๓ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงเปรมพิชญา ภูผาวงค์ ป.๔/๒ 
ชมเชย เด็กหญิงพลอยไพลิน เหล่าขัติยะ ป.๔/๕ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเอมิกา เพดร็อทต้า ป.๕/๒ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กชายก้องกิดากร พนมเริงไชย ป.๕/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงจณิสตา ฤทธิ์เดช ป.๕/๓ 
ชมเชย เด็กหญิงพลอยประภัสร ดีอุ่น ป.๕/๗ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกฤติยรัมภา แสนยศบุญเรือง ป.๖/๑ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กหญิงอชิรญา วานิชโช ป.๖/๔ 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กหญิงนพมาศ ศรีวันนา ป.๖/๒ 
ชมเชย เด็กหญิงพรรษกร ศรีวังสุ ป.๖/๓
อัลบั้มภาพ เพิ่มเติม >>>>>> https://www.facebook.com/pg/saintjo.kalasin/photos/?tab=album&album_id=1832280433528057&__tn__=-UC-R
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 220 ครั้ง