คนเก่งของเรา
มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (4)
ผลการแข่งขันวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 
 
การระบายสี 
อนุบาล 1 
1. เด็กหญิงปุณณภา จันทะวงค์ อ.1/3 
2. เด็กชายคณพศ ศรีชะตา อ.1/1 
3. เด็กชายวรัชญ์ วรวิวัฒนวงค์ อ.1/5 
ชมเชย เด็กหญิงณัฐพัชร์ ฉายจิตต์ อ.1/4 
 
อนุบาล 2 
1. เด็กหญิงสิรินดา สีหา อ.2/1 
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์น ตั้งจรูญไพรศาล อ.2/6 
3. เด็กชายปิยวัช ศรีสวัสดิ์ อ.2/4 
ชมเชย เด็กชายชีวานนท์ รัตนธรรม อ.2/3 
 
อนุบาล 3 
1. เด็กหญิงวรกมล พันธ์รักษ์ อ.3/1 
2. เด็กหญิงพรพสุทธิ์ โชติเตชากิตติ์ อ.3/2 
3. เด็กหญิงวริศรา นะคะสอน อ.3/1 
ชมเชย เด็กชายบดินทร์ภัทร สุริสาร อ.3/4 
 
การคัดลายมือ 
อนุบาล 2 
1. เด็กหญิงสิรินดา สีหา อ.2/1 
2. เด็กชายพสิษฐ์ พันธุ์สะอาด อ.2/2 
3. เด็กหญิงกุลิสรา ต้นนามล อ.2/4 
ชมเชย เด็กหญิงเขมจิรา โคตรปัญญา อ.2/3 
 
อนุบาล 3 
1. เด็กหญิงนวพร ศรีลาพัฒน์ อ.3/1 
2. เด็กหญิงคาเรน อิบุกะ อ.3/6 
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา โพธิมณี อ.3/3 
ชมเชย เด็กชายณพรรณพ พลไพร อ.3/5 
 
การเล่าเรื่องประกอบภาพ 
อนุบาล 2 
1. เด็กชายธนากร แสงเส้น อ.2/4 
2. เด็กชายศิวราม วี. จินดรา อ.2/4 
3. เด็กหญิงกัญณภัทร โลหะมาศ อ.2/1 
 
อนุบาล 3 
1. เด็กหญิงศศิกานต์ บุญประกอบ อ.3/5 
2. เด็กหญิงธนภรย์ เลิศมงคลตระกูล อ.3/1 
3. เด็กหญิงพิมชญา ภูพวก อ.3/3 
 
การปั้นดินน้ำมัน (ห้องละ 1 ทีมๆละ 3 คน) 
ระดับอนุบาล 2 
อันดับ 1 
1. เด็กชายทัตเทพ ภูกาเมฆ อ.2/4 
2. เด็กชายปิยวัช ศรีสวัสดิ์ อ.2/4 
3. เด็กชายศิวราม วี. จินดรา อ.2/4 
 
อันดับ 2 
1. เด็กชายจิรายุ โยธะคง อ.2/5 
2. เด็กชายธนากร แสงเส้น อ.2/5 
3. เด็กหญิงเทวิกา อินทร์แปลง อ.2/5 
 
อันดับ 3 
1. เด็กชายพชร สุขศิริ อ.2/2 
2. เด็กชายอัครวินท์ เอี่ยมมาก อ.2/2 
3. เด็กชายพีรวิชญ์ ถิตย์ประดิษฐ์ อ.2/2 
 
ระดับอนุบาล 3 
อันดับ 1 
1. เด็กหญิงกฤตญา เรียนเจริญ อ.3/1 
2. เด็กหญิงวรกมล พันธ์รักษ์ อ.3/1 
3. เด็กหญิงปัณฑิตา ถาวรสวัสดิ์ อ.3/1 
 
อันดับ 2 
1. เด็กชายนพวิชญ์ มาลุน อ.3/6 
2. เด็กชายกฤติเดช บุตรศาสตร์ อ.3/6 
3. เด็กหญิงโยษิตา ภูจักงาม อ.3/6 
 
อันดับ 3 
1. เด็กชายนัทธวัฒน์ ศรีกุตา อ.3/3 
2. เด็กชายธราธร สุวรรณจันลา อ.3/3 
3. เด็กหญิงอธิชา ถิตย์ประเสริฐ อ.3/3

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/pg/saintjo.kalasin/photos/?tab=album&album_id=1835397656549668
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 672 ครั้ง