คนเก่งของเรา
มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (5)
กรรมท่องอาขยาน ป.๑ – ป.๖ (ประเภททีม ๕ คน) 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
รางวัลชนะเลิศ ป.๑/๑ 
๑. เด็กหญิงศิรภัสสร นามบิดา 
๒. เด็กหญิงกัญพิชา พุฒิกูลสาคร 
๓. เด็กหญิงสุวภัทร ภูยาดาว 
๔. เด็กหญิงสิรัชชา โลหะมาศ 
๕. เด็กหญิงสุภาภัทร ชาวกงจักร์ 
 
รองชนะเลิศอันดับที ๑ ป.๑/๔ 
๑. เด็กชายชลกรณ์ ภูอบเชย 
๒. เด็กหญิงประพิชญา จันทะชัย 
๓. เด็กหญิงอภิญชญาภา สีเขียว 
๔. เด็กหญิงแทนพร เจียกุลธร 
๕. เด็กหญิงกัญญาวีร์ กรณีย์ 
 
รองชนะเลิศอันดับที ๒ ป.๑/๒ 
๑. เด็กหญิงพิชญธิดา นาชัยฤทธิ์ 
๒. เด็กหญิงฐิติวรดา เกียรติพุฒิรักษ์ 
๓. เด็กหญิงณัฐชาภัทร นาชัยสินธุ์ 
๔. เด็กหญิงญากานดา มาทา 
๕. เด็กหญิงสุพิชชา ถิตย์เลขา 
 
รางวัลชมเชย ป.๑/๕ 
๑. เด็กชายแทนคุณ สุขศิริ 
๒. เด็กหญิงพาขวัญ จวนรมณีย์ 
๓. เด็กชายนาวิน มาตราคำภา 
๔. เด็กหญิงปรายนภา ภูนาวรรณ 
๕. เด็กหญิงภัสส์กุญช์ ภูคงน้ำ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
รางวัลชนะเลิศ ป.๒/๓
๑. เด็กหญิงชญาดา คุณาเมือง
๒. เด็กหญิงพักตร์ศิกาญจน์ ภมรภิรมย์
๓. เด็กหญิงลภัสกร ภูมิธานนท์
๔. เด็กหญิงณัฏฐกันย์ ภูพิมทอง
๕. เด็กหญิงไอวิตา อาจวิเชียร

รองชนะเลิศอันดับที ๑ ป.๒/๑
๑. เด็กชายอติคุณ ภูกฐิน
๒. เด็กหญิงสุริวิภา ภูกฐิน
๓. เด็กหญิงกชพรรณ มูลศรี
๔. เด็กหญิงพิชญานิน พลเสนา
๕. เด็กหญิงกรชวัล พนมเริงไชย

รองชนะเลิศอันดับที ๒ ป.๒/๔
๑. เด็กชายรัชชานนท์ ฆารสมภพ
๒. เด็กหญิงณิชาพัชร์ คำประเทือง
๓. เด็กหญิงกชพร นนศรีราช
๔. เด็กหญิงนิภาธร เอี่ยมมาก
๕. เด็กหญิงญาณภัทร ธัญทะพิพงศ์

รางวัลชมเชย ป.๒/๒
๑. เด็กหญิงทิพยรัตน์ กมลบูรณ์
๒. เด็กหญิงชยานิศ ดาพันธ์
๓. เด็กหญิงณัจฉรียา ล่ำสัน
๔. เด็กหญิงสุจารี ดลรักษ์
๕. เด็กหญิงชาลิสา ละดาศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
รางวัลชนะเลิศ ป.๓/๒
๑. เด็กหญิงเอมมิกานต์ สำราญพัฒน์
๒. เด็กหญิงบุญญาพร อู่ทรัพย์
๓. เด็กหญิงชาลิสา หมั่นผดุง
๔. เด็กหญิงปุญญพัฒน์ นาถมทอง
๕. เด็กหญิงธัญกัณณ์ พิมพะไสย ร

องชนะเลิศอันดับที ๑ ป.๓/๔
๑. เด็กหญิงชัชชา ไชยสีหา
๒. เด็กหญิงอารยา ถิตย์ประไพ
๓. เด็กหญิงทิชา ภูผาลา
๔. เด็กหญิงสุพิชญา จรูญลัดดากุล
๕ .เด็กหญิงนันทัชพร กาญจนสุขเมฆิน

รองชนะเลิศอันดับที ๒ ป.๓/๑
๑. เด็กหญิงศุภิสรา ถาวรโภคทรัพย์
๒. เด็กหญิงธนัชชา ทองอด
๓. เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส พนมเริงไชย
๔. เด็กหญิงวรกัญญา สร้างคำ
๕. เด็กหญิงทิดาพร คำสงค์

รางวัลชมเชย ป.๓/๓
๑. เด็กหญิงศรันรัตน์ ศิลปะ
๒. เด็กหญิงอภิสรา ยอดไธสง
๓. เด็กหญิงอภิญญา โนนอาพัด
๔. เด็กหญิงศิรินภา อินธิสร
๕. เด็กหญิงสิรัชชา เรียบชารี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รางวัลชนะเลิศ ป.๔/๑
๑. เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา พลเวียง
๒. เด็กหญิงพิมพ์ยาดา เห็มวิพัฒน์
๓. เด็กหญิงศศิกานต์ คารภูมี
๔. เด็กหญิงศุภัสชยา เรืองชัย
๕. เด็กหญิงวิชญาภา จันทะขึ้น

รองชนะเลิศอันดับที ๑ ป.๔/๒
๑. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ ศรีแสนยงค์
๒. เด็กหญิงแก้วจอมเจ้า ไชยเสนา
๓. เด็กชายจิรัฐติภัทร ศรีสุทัศน์
๔. เด็กหญิงณภัทร เหง้าเกษ
๕. เด็กหญิงภัทรวดี ศรีรินทร์

รองชนะเลิศอันดับที ๒ ป.๔/๖
๑. เด็กหญิงพชรนนท์ ทิศเนตร
๒. เด็กหญิงญาณิศา ประทุมรัตน์
๓. เด็กหญิงจีรันดา เจริญสุข
๔. เด็กหญิงญาณิดา ประทุมรัตน์
๕. เด็กหญิงฐิติชญา ภูนาสี

รางวัลชมเชย ป.๔/๔
๑. เด็กชายภูริวัฒน์ ภูพาน
๒. เด็กหญิงอรกัญญา ประทุม
๓. เด็กหญิงธัญญามาศ แย้มกลิ่น
๔. เด็กหญิงสุณิสา บุญทิพย์
๕. เด็กหญิงกมลธร ศรีเกิด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รางวัลชนะเลิศ ป.๕/๓
๑. เด็กหญิงกฤติกา ดงทอง
๔. เด็กหญิงวรัทยา โคตรแปร
๒. เด็กหญิงมาลี กุหลาบ แวนมูค
๕. เด็กชายรวิชญ์ วิชาชัย
๓. เด็กหญิงแก้วชารินทร์ จงสมชัย

รองชนะเลิศอันดับที ๑ ป.๕/๑
๑. เด็กชายสรจักร บุตรสมบัติ
๔. เด็กหญิงปวีณอร ศรีชัย
๒. เด็กหญิงกุลปริยา กุคำอู
๕. เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูชนะศรี
๓. เด็กหญิงชนิสรา ทิพย์อุทัย

รองชนะเลิศอันดับที ๒ ป.๕/๒
๑. เด็กหญิงเอมิกา เพดร็อทต้า
๔. ณัฐชฎาภรณ์ จำเริญควร
๒. เด็กหญิงปวรรัตน์ คล่องการ
๕. เด็กหญิงอัญชิสา ประสารพันธ์
๓. เด็กหญิงอภิชญา วรรณศรีสวัสดิ์

รางวัลชมเชย ป.๕/๗
๑. เด็กหญิงเขมานิจ ภูกองชนะ
๔. เด็กหญิงปภัสรา ภูเด่น
๒. เด็กหญิงดารินทรา ศรีกุตา
๕. เด็กหญิงวิภาดา ภูสีน้ำ
๓. เด็กหญิงพลอยประภัสร ดีอุ่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รางวัลชนะเลิศ ป.๖/๒
๑. เด็กหญิงนพมาศ ศรีวันนา
๔. เด็กหญิงธัชนันท์ ภูฆ้องไชย
๒. เด็กหญิงพิชญาภา ภูพาที
๕. เด็กหญิงกนกพรรณ ภูพันธุ์หงษ์
๓. เด็กหญิงฤทัย ถินกะไสย

รองชนะเลิศอันดับที ๑ ป.๖/๑
๑. เด็กชายกิตติภูมมิ์ พลชัย
๔. เด็กหญิงฐิติมาพร ทองบุตร
๒. เด็กชายพงศ์ณภัทร ยุบลวัฒน์
๕. เด็กหญิงบุษราคัม ศรีสมชัย
๓. เด็กหญิงมินทิตา ภูชาดึก

รองชนะเลิศอันดับที ๒ ป.๖/๓
๑. เด็กชายแทนคุณ แพงจันทร์
๔. เด็กหญิงปาลิตา อนามพงษ์
๒. เด็กหญิงอรวรินทร์ โบราณมูล
๕. เด็กหญิงนาฏธียา น้อยนาจารย์
๓. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทรัพย์กุล

รางวัลชมเชย ป.๖/๖
๑. เด็กชายเมฆินทร์ ภูแต้มนิล
๔. เด็กหญิงกมลชนก ภูสีอ่อน
๒. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชาติชำนิ
๕. เด็กหญิงพิมลพรรณ ทานชัย
๓. เด็กหญิงอัญรัตน์ ทาสีเพชร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงจิรัญชญา เขจรรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เด็กชายวัชรินทร์ ศิริรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กชายทีปกร ธูปน้ำคำ
ชมเชย เด็กชายวโรดม ภูแช่มโชติภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/pg/saintjo.kalasin/photos/?tab=album&album_id=1835404933215607
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 727 ครั้ง