กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : มาสเตอร์สัญญา ธรรมวงค์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปรัชญาและศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ : 0940456313
อีเมล์ : sj_kalasin@hotmail.com
ที่อยู่ :
9 หมู่ 17 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี / ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยแสงธรรม / ปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม / ป.โท บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / ป.โท บริหารธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546-2555 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก ครู, เจ้าหน้าที่ที่ดินวัดเซนต์นิโกลาส, Webmaster
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล