กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรวัฒน์ พุทธนาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0833521041
อีเมล์ : boyzaa.nkc@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น อุดรธานี ครูคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1