สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
ปฐมวัย

นางสุพิชชา ภูทองหล่อ
หัวหน้าสาย อ.1

นางสาวปิยะนุช วรรณสัมผัส
รองหัวหน้าสาย อ.1

นางเยาวลักษณ์ ศรีวันนา

นางสาวนิภาภรณ์ แก้วกัลป์

นางจิราภรณ์ วาระนุช

นางสุวณีย์ สงดี
เตรียมอนุบาล

นางสาวมัลลิกา พรมดี
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/1

นางสาวธนัชชา โสดามรรค
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/2

นางสาวดวงกมล โกลาหะฬะ
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/3

นางสาวปวีณา ป้องมาลี
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/4

นางปฏิณญา แสนวงค์
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/5

นางจามรี จันทร์เหลือง
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/6

นางดวงพร ฆารเจริญ

นางวงเดือน ภูผิวเดือน

นางสาวมาระตี จุลบุรมย์

นางสาวอภิรดี สำราญพัฒน์

นางกุลยา พะนุพะนัน
รองหัวหน้าสาย อ.2

นางสาวณัฐธิดา ถินวัลย์
หัวหน้าสาย อ.2

นางอมรรัตน์ บุญประดิษฐ์
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/1

นางสาวพรเทวรรณ จันทร์คำ
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/2

นางสาวอรทัย หนูคำสิงห์
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/3

นางสาวสุภาพร อัคพิน
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/4

นางสาวสมหญิง ยิ่งยง
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/5

นางสาวเฉลิมลักษณ์ บุญสพ
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/6

นางวรัญชนา แก้วไตรรัตน์
หัวหน้าสาย อ.3

นางสาวทรัพย์ศิริ ภูอ่อนสี
รองหัวหน้าสาย อ.3

นางสาวจิริพร สิทธิจันทร์

นางกมลมาศ ดอนกระสินธุ์

นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีใสคำ

นางสาวสุพัตรา นิลปัทม์

นางสาวเยาวภา บุญเลิศ

นางสาววิราวรรณ จันประโคน
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/1

นางสาวประกอบแก้ว เพชรศรี
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/2

นางสาวจาริณี ดวงตา
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/3

นางสาวศิรินันท์ ไพรสณฑ์
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/4

นางอธิชา บรรจง
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/5

นางรินดา ภูบรม
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/6

นางสาวสัมฤทธิ์ ชนะมาร
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/7

นางสาววรารักษ์ นาวิชัย
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

นางสาวสุลาวัลย์ กุดวิสัย
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

นางสาวกุลธิดา โคตรมี
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

Mrs.Donabel Terol
ห้องศูนย์สื่อ