ปฐมวัย

นางสุพิชชา ภูทองหล่อ
หัวหน้าสาย อ.1

นางสาวปิยะนุช วรรณสัมผัส
รองหัวหน้าสาย อ.1

นางเยาวลักษณ์ ศรีวันนา

นางสาวนิภาภรณ์ แก้วกัลป์

นางจิราภรณ์ วาระนุช

นางสุวณีย์ สงดี
เตรียมอนุบาล

นางสาวมัลลิกา พรมดี
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/1

นางสาวธนัชชา โสดามรรค
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/2

นางสาวดวงกมล โกลาหะฬะ
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/3

นางสาวปวีณา ป้องมาลี
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/4

นางปฏิณญา แสนวงค์
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/5

นางจามรี จันทร์เหลือง
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 1/6

นางดวงพร ฆารเจริญ

นางวงเดือน ภูผิวเดือน

นางสาวมาระตี จุลบุรมย์

นางสาวอภิรดี สำราญพัฒน์

นางกุลยา พะนุพะนัน
รองหัวหน้าสาย อ.2

นางสาวณัฐธิดา ถินวัลย์
หัวหน้าสาย อ.2

นางอมรรัตน์ บุญประดิษฐ์
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/1

นางสาวพรเทวรรณ จันทร์คำ
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/2

นางสาวอรทัย หนูคำสิงห์
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/3

นางสาวสุภาพร อัคพิน
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/4

นางสาวสมหญิง ยิ่งยง
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/5

นางสาวเฉลิมลักษณ์ บุญสพ
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 2/6

นางวรัญชนา แก้วไตรรัตน์
หัวหน้าสาย อ.3

นางสาวทรัพย์ศิริ ภูอ่อนสี
รองหัวหน้าสาย อ.3

นางสาวจิริพร สิทธิจันทร์

นางกมลมาศ ดอนกระสินธุ์

นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีใสคำ

นางสาวสุพัตรา นิลปัทม์

นางสาวเยาวภา บุญเลิศ

นางสาววิราวรรณ จันประโคน
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/1

นางสาวประกอบแก้ว เพชรศรี
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/2

นางสาวจาริณี ดวงตา
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/3

นางสาวศิรินันท์ ไพรสณฑ์
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/4

นางอธิชา บรรจง
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/5

นางรินดา ภูบรม
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/6

นางสาวสัมฤทธิ์ ชนะมาร
ครูพี่เลี้ยง ปฐมวัย 3/7

นางสาววรารักษ์ นาวิชัย
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

นางสาวสุลาวัลย์ กุดวิสัย
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

นางสาวกุลธิดา โคตรมี
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

Mrs.Donabel Terol
ห้องศูนย์สื่อ