กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐาศิริ ภูตาโก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปาจรีย์ คลังบุญครอง
รองหัวหน้า

นางสาวสายทอง นามมุงคุณ

นางนภัสนันท์ แสงจำปา

นางเพ็ญศรี จันทสา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางนริศรา สุวรรณเทพ

นางสมหมาย สำราญพัฒน์

นางนุสรา ติลการยทรัพย์

นางวันวิษา วงค์ละกุล

นางสาวสุธาสินี บัวบาน

นางสาวกนกกาญจน์ แสงจำปา

นางสาวจุฬารัตน์ พลราชม

นางสาววารี ภูศรีฐาน