กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนนท์วิภา ศรีมูลมาตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนุสรา ติลการยทรัพย์
รองหัวหน้า

นางสาวสายทอง นามมุงคุณ
อื่นๆ

นางนภัสนันท์ แสงจำปา

นางเพ็ญศรี จันทสา

นางนริศรา สุวรรณเทพ

นางสมหมาย สำราญพัฒน์

นางวันวิษา วงค์ละกุล
อื่นๆ

นางปาจรีย์ คลังบุญครอง

นางสาวสุธาสินี บัวบาน
อื่นๆ

นางณัฐาศิริ ภูตาโก

นางสาวกนกกาญจน์ แสงจำปา
อื่นๆ

นางสาวจุฬารัตน์ พลราชม
อื่นๆ

นางสาววารี ภูศรีฐาน