กลุ่มงานธุรการ

นางกลิ่นนารี เลาหวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

มาสเตอร์สุทธิรักษ์ สำราญพัฒน์
รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางอมรลักษณ์ เฉิดจินดา
ธุรการ

นางสาวกานดา สมบัวรมย์
บัญชี

นางวารุณี ถิตย์ประดิษฐ์
ธุรการ

นางทัศมล ภูเงินงาม
ธุรการ

นางสาวกุลธิดา โคตมี
ธุรการ

นางบัวจันทร์ พลเวียง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน