กลุ่มงานธุรการ

นางบัวจันทร์ พลเวียง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นายสุทธิรักษ์ สำราญพัฒน์
รองหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

นางอมรลักษณ์ เฉิดจินดา
ธุรการ

นางวารุณี ถิตย์ประดิษฐ์
ธุรการ

นางทัศมล ภูเงินงาม
ธุรการ

นางรัชนี คุปตาวาทิน
ธุรการ