กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุษรินทร์ ผลเรือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิรัชญา ภาลีนนท์
รองหัวหน้า

นางพรเพ็ญ ปัญจะ

นางศิริเพ็ญ เทียมชัยภูมิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางวราภรณ์ มูลเอก

นางสุดายงค์ วิพรมหา

นางสาววรารัตน์ แสนสิงห์

นางศิรินาถ บุญชัยแสน

นางคลองสวรรค์ ทองคำห่อ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาวดี สาขวา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสมฤทัย เทียบศิริ

นายเอกสิทธิ์ อินทร์งาม