กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาพร กรกัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธารทิพย์ นันทบุญ
รองหัวหน้า

นางสาวกฤตยา ฉายประสาท

นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพร

นายจิรวัฒน์ พุทธนาวงศ์
ครูคอมพิวเตอร์

นางวิไล พุทธนาวงศ์

นางสายทอง ศรีลาพัฒน์

นางสาวภัทรวดี นะคะสอน

นางสาวพลิดา อินทะวงค์
ครูคอมพิวเตอร์

นายเธียรวิชญ์ วิมลชัยฤกษ์
ครูคอมพิวเตอร์