กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกฤตยา ฉายประสาท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไล พุทธนาวงศ์
รองหัวหน้า

นางสายทอง ศรีลาพัฒน์

นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพร
อื่นๆ

นางสาวประภาพร กรกัน

นางสาวญาดา แสงศิริทองไชย

นางสาวภัทรวดี นะคะสอน