กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาพร กรกัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัชนี คุปตาวาทิน
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวภัทรวดี นะคะสอน
รองหัวหน้า

นางสาวกฤตยา ฉายประสาท

นางสายทอง ศรีลาพัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นายจิรวัฒน์ พุทธนาวงศ์
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพร

นางวิไล พุทธนาวงศ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายณัฐพล นมภูเขียว

นางสาวธารทิพย์ นันทบุญ

นายเทพบัญชา กำเนิดขอนแก่น