กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกฤตยา ฉายประสาท

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไล พุทธนาวงศ์
รองหัวหน้า

นางสายทอง ศรีลาพัฒน์

นางสาววิภารัตน์ สว่างศรีสกุลพร

นางสาวประภาพร กรกัน

นางสาวญาดา แสงศิริทองไชย

นางสาวภัทรวดี นะคะสอน