กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

มาสเตอร์สุพจน์ ปาปะไพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชนี สุภาษี
รองหัวหน้า

นางสาวมนัสชนก บุตรคำโชติ

นางปาจรีย์ ปรีพูล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุกัญญา ภูแง่ผา

มาสเตอร์สมหวัง ผาสุก

นางวะรีรัตน์ ยงค์คำชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรารัตน์ จงสมชัย

นางปพัชรศิริ โพธิ์ปัดชา