กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวะรีรัตน์ ยงค์คำชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชนี สุภาษี
รองหัวหน้า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมนัสชนก บุตรคำโชติ

นางปาจรีย์ ปรีพูล

นางทิวาพร ภูเบ้าทอง

นางสาวสุกัญญา ภูแง่ผา
อื่นๆ

มาสเตอร์สมหวัง ผาสุก
อื่นๆ

มาสเตอร์สุพจน์ ปาปะไพ
อื่นๆ

นางสาววรารัตน์ จงสมชัย
อื่นๆ

นางปพัชรศิริ โพธิ์ปัดชา
อื่นๆ

มาสเตอร์สรไกร พันโกฏิ
อื่นๆ