กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวะรีรัตน์ ยงค์คำชา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชนี สุภาษี
รองหัวหน้า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมนัสชนก บุตรคำโชติ

นางปาจรีย์ ปรีพูล

นางทิวาพร ภูเบ้าทอง

นางสาวสุกัญญา ภูแง่ผา

มาสเตอร์สมหวัง ผาสุก

มาสเตอร์สุพจน์ ปาปะไพ

นางสาววรารัตน์ จงสมชัย

นางปพัชรศิริ โพธิ์ปัดชา

มาสเตอร์สรไกร พันโกฏิ