กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

มาสเตอร์เทอดศักดิ์ เพชรส้งหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

มาสเตอร์นัฐพงษ์ ภูละอินทร์
รองหัวหน้า

มาสเตอร์พัสกร ฮวดศรี

นางภัทราพร ศรีสุริ

นางสาวสิรินภา หาระมี

มาสเตอร์ณัฐพล นมภูเขียว