กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

มาสเตอร์พัสกร ฮวดศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรัชภูมิ ใจเพชร
รองหัวหน้า

มาสเตอร์เทอดศักดิ์ เพชรส้งหาร
ครูสอนว่ายน้ำ

นางภัทราพร ศรีสุริ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายมานะ ดวงสอนแสง
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวสุรีรัตน์ หล่มศรี
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวขวัญชนก สหมโนธรรม
ครูสอนว่ายน้ำ

มาสเตอร์นัฐพงษ์ ภูละอินทร์