กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

มาสเตอร์พัสกร ฮวดศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางภัทราพร ศรีสุริ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

มาสเตอร์นัฐพงษ์ ภูละอินทร์

มาสเตอร์เทอดศักดิ์ เพชรส้งหาร
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวสุรีรัตน์ หล่มศรี
ครูสอนว่ายน้ำ

นายมานะ ดวงสอนแสง
ครูสอนว่ายน้ำ