กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

มาสเตอร์นัฐพงษ์ ภูละอินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

มาสเตอร์เทอดศักดิ์ เพชรส้งหาร
รองหัวหน้า / ครูสอนว่ายน้ำ

นางภัทราพร ศรีสุริ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

มาสเตอร์พัสกร ฮวดศรี

นางสาวสิรินภา หาระมี

นางสาวฐานมญ คำนึง
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวสุรีรัตน์ หล่มศรี
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวอิสริยา ราชามาตร

นายมานะ ดวงสอนแสง
ครูสอนว่ายน้ำ