กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกนกอร คำสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

มาสเตอร์สดใส คลังบุญครอง

นางเดือนฉาย พลจร

นางนงนภัส เนตวงษ์

นายบรรพต ปุราสะเก