กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกนกอร คำสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเดือนฉาย พลจร
รองหัวหน้า

มาสเตอร์สรไกร พันโกฏิ

นายบรรพต ปุราสะเก

นายจิรยุทธ ทุมเทียง

นายเอนก พลโยธา

นายวีรภัทร กันหา

นายธเนศ รัตนภักดี