กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกนกอร คำสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

มาสเตอร์สดใส คลังบุญครอง
อื่นๆ

นางเดือนฉาย พลจร

นางนงนภัส เนตวงษ์
อื่นๆ

นายบรรพต ปุราสะเก