กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเดือนฉาย พลจร

นางนงนภัส เนตวงษ์

นางสาวกนกอร คำสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

มาสเตอร์สรไกร พันโกฏิ

นายบรรพต ปุราสะเก

นายจิรยุทธ ทุมเทียง

นายเอนก พลโยธา