กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกนกอร คำสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรภัทร กันหา
รองหัวหน้า

นางเดือนฉาย พลจร

มาสเตอร์สรไกร พันโกฏิ

นายบรรพต ปุราสะเก

นายจิรยุทธ ทุมเทียง

นายรังสิต บุญมา