กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชนี คุปตาวาทิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางโพธิ์เงิน คงวิริยะกุล
รองหัวหน้า

นางชลาลัย อินทรตุล

นางสาวธัญญา อาคะราช

มาสเตอร์เทพบัญชา กำเนิดขอนแก่น

นายจิรวัฒน์ พุทธนาวงศ์
ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4