กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางโพธิ์เงิน คงวิริยะกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชนี คุปตาวาทิน
ครูคอมพิวเตอร์

นางชลาลัย อินทรตุล

นางสาวธัญญา อาคะราช

นายจิรวัฒน์ พุทธนาวงศ์
ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางกลิ่นนารี เลาหวิวัฒน์