กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธัญญา อาคะราช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางโพธิ์เงิน คงวิริยะกุล

นางชลาลัย อินทรตุล

นางสาวสุธาสินี บัวบาน