กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางโพธิ์เงิน คงวิริยะกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชลาลัย อินทรตุล
รองหัวหน้า

นางรัชนี คุปตาวาทิน

นางสาวธัญญา อาคะราช

มาสเตอร์เทพบัญชา กำเนิดขอนแก่น

นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ กำเนิดขอนแก่น

นายจิรวัฒน์ พุทธนาวงศ์