กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินดาหรา เหมือนวงค์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

มาสเตอร์วัฒนา ธรรมวงค์
รองหัวหน้า

นางรัตติกร ชิณเกตุ

นางปริญญา กมลภพ

มาสเตอร์ธีรวัฒน์ อุ่นคำ

นางณพัฐอร วิชาเรือง

มาสเตอร์ทัพเทพ แก้วพิลา

นางสาวสมศิริญาพร ป้องสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางมยุรี ชัยสิทธิ์

นายถวิล พลเวียง

Mrs. Donabel Terol
English Teacher

นางสาวอรพิน ฮวดศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

Miss Sharmaine B.Fuego