กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตติกร ชิณเกตุ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปริญญา กมลภพ
รองหัวหน้า

มาสเตอร์ธีรวัฒน์ อุ่นคำ

นางณพัฐอร วิชาเรือง

มาสเตอร์ทัพเทพ แก้วพิลา

นางสาวสมศิริญาพร ป้องสุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

มาสเตอร์วัฒนา ธรรมวงค์

นางมยุรี ชัยสิทธิ์

มาสเตอร์วีระพันธ์ อุทาลุน

นายถวิล พลเวียง

Mrs. Donabel Terol
English Teacher

นางสาวอรพิน ฮวดศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3