คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐพร จิรกุลสมโชค
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิชญาภา ลำชัยภูมิ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วงศธร สายธารพรม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป./61
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิราพัชร วงษ์เชียงขวาง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6