คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ทดสอบ
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ป.6