คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวง วีระพงศ์ โพธิมล
ผู้จัดการ

นางสาวทิพย์ภาพร งอยหล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกฤติยา โพธิสาเกตุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ