คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวง วีระพงศ์ โพธิมล
ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ขวัญฤดี วันดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์มิ่งขวัญ ทาสีภู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา