รับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
4 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
5 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
6 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
7 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
8 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
9 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
10 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
11 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
12 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
13 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
14 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
15 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
17 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
19 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
23 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
25 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
26 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
27 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
28 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
31 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
32 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
33 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
34 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
35 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
36 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
37 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
38 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
39 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
40 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
41 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
43 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
56 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
61 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
69 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ 043897565
70 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
71 โรงเรียนเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
72 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
73 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
74 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
75 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
76 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
79 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
80 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
81 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
85 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
86 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ นิคม สหัสขันธ์ 043-871138
91 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
92 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
93 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
99 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
100 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
101 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
102 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
103 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
105 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
106 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
107 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ 0878664309
108 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
114 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
115 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
116 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
120 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
121 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
122 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
123 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
124 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
125 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
126 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
128 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
129 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
130 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
131 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
133 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
134 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
135 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
136 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0833612690
137 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
140 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
141 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
142 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
145 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
154 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
160 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
169 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
183 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
184 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-840051
185 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
186 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
187 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
188 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
190 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
191 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
192 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
194 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
200 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
201 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
203 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0910572599
206 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
212 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
222 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
223 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์