โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
4 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
8 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
9 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
10 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
11 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
12 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
14 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
15 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
17 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
19 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
25 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
26 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
28 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
31 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
32 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
33 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
34 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
35 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
36 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
37 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
38 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
39 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
40 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
41 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
43 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
56 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
61 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
69 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
70 โรงเรียนบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ 043897565
71 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
72 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
73 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
74 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
75 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
79 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
80 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
81 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
85 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ นิคม สหัสขันธ์ 043-871138
86 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
91 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
92 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
93 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
94 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
99 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
100 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
101 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
102 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
103 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
105 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ 0878664309
106 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
107 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
114 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
115 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
116 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
120 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
122 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
123 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
124 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
125 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
126 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
127 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
128 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
129 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
130 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
131 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
132 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0833612690
133 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
134 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
135 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
136 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
138 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
139 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
140 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
141 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
142 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
143 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
149 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
150 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
151 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
152 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
164 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
165 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
182 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
183 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
184 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043884149
185 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
186 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
187 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
190 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
191 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
193 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
194 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
200 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
201 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
202 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
206 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-122283
207 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
208 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
209 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
222 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์