โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม กมลาไสย กมลาไสย
2 โรงเรียนกมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย
3 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043-831057
4 โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
5 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ กมลาไสย กมลาไสย
6 โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย
7 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร กมลาไสย กมลาไสย 043890032
8 โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย
9 โรงเรียนบานเย็นศึกษา กมลาไสย กมลาไสย (043)899172
10 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย 043- 899243
11 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น กมลาไสย กมลาไสย
12 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ดงลิง กมลาไสย
13 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ดงลิง กมลาไสย
14 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา ดงลิง กมลาไสย 043-890034
15 โรงเรียนวัดบ้านโคกศรี ดงลิง กมลาไสย
16 โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
17 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ดงลิง กมลาไสย
18 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย 043
19 โรงเรียนอนุบาลนงนุช ธัญญา กมลาไสย
20 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ธัญญา กมลาไสย
21 โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) ธัญญา กมลาไสย
22 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ธัญญา กมลาไสย
23 โรงเรียนหนองตุวิทยา ธัญญา กมลาไสย
24 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890272,043-801043
25 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ธัญญา กมลาไสย 043-890-273
26 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง หนองแปน กมลาไสย
27 โรงเรียนเสมาสามัคคี หนองแปน กมลาไสย -
28 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร หนองแปน กมลาไสย
29 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย
30 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ หนองแปน กมลาไสย
31 โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย
32 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 043831105
33 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม หลักเมือง กมลาไสย 043-899533
34 โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม หลักเมือง กมลาไสย 0818728644
35 โรงเรียนหัวขวาวิทยา หลักเมือง กมลาไสย 0862393657
36 โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043132032
37 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม เจ้าท่า กมลาไสย
38 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย
39 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา เจ้าท่า กมลาไสย 043830356
40 โรงเรียนนามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ์ กมลาไสย 043-130588
41 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์(สาขาราษฎร์สำราญ) โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
42 โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย
43 โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ โพนงาม กมลาไสย
44 โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ โพนงาม กมลาไสย
45 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โพนงาม กมลาไสย
46 โรงเรียนธนบุรีวิทยายน โพนงาม กมลาไสย
47 โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โพนงาม กมลาไสย
48 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ ดงพยุง ดอนจาน
49 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) ดงพยุง ดอนจาน
50 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง ดงพยุง ดอนจาน
51 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ ดงพยุง ดอนจาน
52 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ดอนจาน ดอนจาน
53 โรงเรียนหนองแคนวิทยา ดอนจาน ดอนจาน
54 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ ดอนจาน ดอนจาน
55 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน ดอนจาน 0812644348
56 โรงเรียนนาจำปา นาจำปา ดอนจาน
57 โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน
58 โรงเรียนหนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน
59 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ม่วงนา ดอนจาน
60 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ม่วงนา ดอนจาน 0-4381-4362
61 โรงเรียนสะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน
62 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สะอาดไชยศรี ดอนจาน
63 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สะอาดไชยศรี ดอนจาน
64 โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สะอาดไชยศรี ดอนจาน
65 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
66 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี ร่องคำ ร่องคำ
67 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ
68 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
69 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ ร่องคำ ร่องคำ 0812618557
70 โรงเรียนอนุบาลบุญมีวิทยา ร่องคำ ร่องคำ
71 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สามัคคี ร่องคำ 043130230
72 โรงเรียนสำเริงวิทยา สามัคคี ร่องคำ
73 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ สามัคคี ร่องคำ ๐-๔๓๘๙-๐๑๖๗
74 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา สามัคคี ร่องคำ
75 โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
76 โรงเรียนด่านใต้วิทยา เหล่าอ้อย ร่องคำ
77 โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ เหล่าอ้อย ร่องคำ
78 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม นามะเขือ สหัสขันธ์ 0845109812
79 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) นามะเขือ สหัสขันธ์
80 โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ 043-801120
81 โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ สหัสขันธ์
82 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์
83 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน นามะเขือ สหัสขันธ์
84 โรงเรียนบ้านคำน้ำแซบ นามะเขือ สหัสขันธ์
85 โรงเรียนคำแคนวิทยา นิคม สหัสขันธ์
86 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์
87 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์
88 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์
89 โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา นิคม สหัสขันธ์
90 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
91 โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ ภูสิงห์ สหัสขันธ์
92 โรงเรียนดงน้อยวิทยา ภูสิงห์ สหัสขันธ์ 043890212
93 โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
94 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
95 โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
96 โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
97 โรงเรียนนาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์
98 โรงเรียนสิงห์สะอาด สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ 0849286815
99 โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
100 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
101 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม โนนบุรี สหัสขันธ์ (043)871063
102 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์
103 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาเสริม โนนบุรี สหัสขันธ์
104 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โนนบุรี สหัสขันธ์ 0878664309
105 โรงเรียนวังสวาทนิคมสงเคราะห์ โนนบุรี สหัสขันธ์
106 โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี โนนศิลา สหัสขันธ์
107 โรงเรียนบ้านแกวิทยายน โนนศิลา สหัสขันธ์
108 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
109 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง โนนศิลา สหัสขันธ์
110 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ โนนศิลา สหัสขันธ์
111 โรงเรียนโคกก่องวิทยา โนนศิลา สหัสขันธ์
112 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์
113 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง(สาขาคอนผึ้ง) โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
114 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ 043890209
115 โรงเรียนบ้านโคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
116 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
117 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
118 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์
119 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
120 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง สามชัย
121 โรงเรียนท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง สามชัย
122 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สำราญ สามชัย 043890022
123 โรงเรียนบ้านท่างาม สำราญ สามชัย
124 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สำราญ สามชัย
125 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สำราญ สามชัย 043-890021
126 โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ สามชัย
127 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ สามชัย
128 โรงเรียนโคกสำราญวิทยา สำราญใต้ สามชัย 043-890026
129 โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ สามชัย
130 โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ สามชัย
131 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ สามชัย 0833612690
132 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สำราญใต้ สามชัย
133 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ สามชัย 043-890025
134 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สำราญใต้ สามชัย
135 โรงเรียนค้อจารย์วิทยา หนองช้าง สามชัย
136 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองช้าง สามชัย
137 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ หนองช้าง สามชัย 043-818048
138 โรงเรียนบ้านจานวิทยา หนองช้าง สามชัย
139 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หนองช้าง สามชัย
140 โรงเรียนหนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
141 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ 043890106
142 โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
143 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
144 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
145 โรงเรียนกวดวิชาศูนย์ภาษาเจษฎ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
146 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
147 โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
148 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ (043) 811564
149 โรงเรียนวัดชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
150 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 0-4381-1944
151 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
152 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
153 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
154 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
155 โรงเรียนวรธรรมพิทยาการฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
156 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
157 โรงเรียนอนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
158 โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
159 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
160 โรงเรียนนาโกวิทยา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
161 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
162 โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์
163 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043814395
164 โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
165 โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
166 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์
167 โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
168 โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
169 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์
170 โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
171 โรงเรียนโคกนางามสามัคคี ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
172 โรงเรียนบ้านสว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
173 โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
174 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์
175 โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
176 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
177 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
178 โรงเรียนภูปอวิทยา ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
179 โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
180 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์
181 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043-890131
182 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์
183 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ 043884149
184 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
185 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ 043-884104
186 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์
187 โรงเรียนฝายแตกวิทยาคม ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
188 โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
189 โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043-890137
190 โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
191 โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์
192 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ 043890134
193 โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
194 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
195 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์
196 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
197 โรงเรียนบ้านดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
198 โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
199 โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0872308629
200 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ 0854614885
201 โรงเรียนเตาไหราษฎร์ผดุง หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
202 โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
203 โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
204 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
205 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-122283
206 โรงเรียนดงสวางวิทยายน ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์
207 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043848923
208 โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
209 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์
210 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
211 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
212 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
213 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
214 โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
215 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์
216 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
217 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
218 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
219 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
220 โรงเรียนหนองโพนวิทยายน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์
221 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์